ХУМАНИСТИЧНАТА ПСИХОЛОГИЯ НА ЕРИХ ФРОМ

January 7th, 2012

Фром е известен германски психолог и хуманист. Той принадлежи на групата на Фройдомарксистите, към които се числят и Вилхелм Райх, Ото Фенихел, Зигфрид Бернфелд. Те смятат, че психоанализата трябва да бъде допълнена с Марксовата критика на обществото и „историческия материализъм”. В психоанализата пък виждат допълнение на Марксизма, който борави преди всичко с икономически категории. (прочети цялата статия…)

Категории: РАЗРАБОТКИ | ключови думи: , , , , , , | Все още няма коментари

АТИТЮДИ НА ЛИЧНОСТТА В БИЗНЕСА

December 17th, 2011

Категорията „атитюд” е предмет на изследване и разработване от редица известни автори от различни изследователски школи. Ролята на атитюдите в ежедневието, трудовото и икономическо поведение на личността е значително, а управленската дейност е изцяло пронизана от атитюдите и нагласите на лицата, които я осъществяват.

 Същност и дефиниции за „атитюд”

 При изследването на атитюдите голяма заслуга имат руските психолози, коита налагат термина „установка”. (прочети цялата статия…)

Категории: РАЗРАБОТКИ | ключови думи: , , , , , , , , , , , , , | Все още няма коментари

ПСИХОСОЦИАЛНО И КОГНИТИВНО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ КЪСНАТА ВЪЗРАСТНОСТ

December 5th, 2011

Повечето хора забелязват промени в интелекта и паметта, когато започват да остаряват. Това е свързано най-вече с промени в мозъка. В САЩ болните от Алцхаймер са близо 5 милиона души  (у нас броят им е 40 000), а още повече са страдащите от леки когнитивни разстройства или по-слаба степен на загуба на паметта. Промените в паметта свързани с болестта, обаче се различават съществено от тези породени от възрастта. Физически фактори като слух и зрение  играят важна роля, тъй като са бариери за ефективното възприемане на информация. Генерирането на стратегии също се влошава. (прочети цялата статия…)

Категории: РАЗРАБОТКИ | Все още няма коментари

КАРЛ ГУСТАВ ЮНГ – ГЛЕДНА ТОЧКА ЗА ПСИХИКАТА И ПСИХОЛОГИЯТА

December 3rd, 2011

Трудовете на Юнг са смесица от психология, гностицизъм и суеверие, философия и естествознание. Той е основател на аналитичната психология, според която и друг вид потребности, освен либидото, са важни мотиви за формиране на поведението. За Юнг понятието либидо не съдържа само сексуална потребност. То е жизнена енергия, изобщо. Тя се изразява в душевни и духовни потребности, които съществуват едновременно с нагона за прехрана и сексуалния инстинкт. Душевното, противно на Фройдовата детерминираност се обуславя от цели, намерения и ценности, а не само от причини. (прочети цялата статия…)

Категории: РАЗРАБОТКИ | ключови думи: , , , , , , , , , | Все още няма коментари

СЕБЕАКТУАЛИЗИРАЩИЯТ СЕ ЧОВЕК – 2 част

November 30th, 2011

Характеристики на себеактуализиращите се личности

Общи характеристики

Не страдат от психози, неврози или други патологични нарушения. Те са удовлетворили в достатъчна степен по-нисшите си потребности – физиологични, от сигурност и безопасност, любов и принадлежност и уважение. (прочети цялата статия…)

Категории: РАЗРАБОТКИ, СТАТИИ | ключови думи: , , , , , , | Все още няма коментари