ПСИХОЛОГИЯ НА ЗДРАВЕТО

May 26th, 2011

Основна потребност на хората е да живеят в хармонични взаимоотношения с околната среда. Традиционно ролята на психологията, в контактите й с медицината е оценка с бързо нарастваща роля в психотерапията. През втората половина на 20-ти век, обаче се отбелязват множество развития и тенденции, които ускоряват и налагат използването на психолози за голям диапазон от цели в областта на медицината. Смяната към смъртност и увреждания, причинени от хронични заболявания и условия като увреждания при злополуки, отравяния и насилие, изискват спешна намеса. Поведенчески фактори, специално дълготрайни навици като пушене, преяждане, хранителни диети с много мазнини, злоупотреба с алкохол, заемат водещо място в с съвременните причини за смъртности  заболеваемост. 50% от смъртността причинена от водещите десет фактора в САЩ водят до стила на живот.

Формирането на нов клон в психологията (здравна психология), насочен към здравето, с нов подход към него, показва обществения стремеж към идеал, според който здравето е висша ценност, а здравословния начин на живот – естествена форма на поведение.

Здравето е основен ресурс. Хората упражняват контрол върху собственото си здраве и имат възможност да го подобряват.

Здравето е не само отсъствие на болест, болка или натоварване. То е положително психологическо преживяване, вара в себе си, способност за любов и наслада, а също и способност да се тъжи. Здравето е потенциал, позитивен ресурс, равновесие между биологично и психологично състояние (салутогенеза), основно човешко право и солидно социално инвестиране.

В този смисъл психологията на здравето е съвкупност от няучни, образователни и специфични мероприятия, с цел промоция, превенция, терапия на заболяванията, разкриване на причините и отстраняване на последиците.

Основен предмет на здравната психология е болката като чувство. Справянето с болката е основната й задача.

Полето на психология на здравето е всеки един аспект на психологията, който има връзка с преживяванията на здраве и болест. Тя включва методи и средства за подпомагане на това състояние, а здравето е святост и централна ценност.

В контекста на промоция на здравето, то е средство, ресурс, позволяващ на хората да водят продуктивен личен, социален и икономически живот.

Условията за поддържане на здравето не могат да бъдат обхванати без разбирането на вътрешната динамика на развитието на организацията и отношението на организацията една към друга.

Организациите представляват образци за поведение и мислене и формерат ценности. Те имат своята тежест и олицетворяват обществен авторитет. По този начин се формира отношение към собственото здраве и свързаните със здравето ценности.

При справянето с натоварвания за здравето и болести, социалната подкрепа е от особено значение за промоция на здравето. Тя може да бъде реализирана най-ефективно в онези организации и социални системи, където хората се движат ежедневно. Социалната подкрепа може да осигури помощ и съдействие, като изиграе ролята на „буфер” срещу неблагоприятни събития и условия на живот и работа. Може да осигури и положителен ресурс за повишаване качеството на живот:

-     емоционална подкрепа

-     споделяне на информация

-     осигуряване на материални услуги и ресурси и т.н.

Социалната подкрепа е важна детерминанта на здравето и съществен елемент на социалния капитал. Стабилно общество/фирма с много голяма вероятност може да изгради социални мрежи, които предоставят достъп до социална подкрепа, до социални отношения и връзки, които да осигурят достъп до или да мобилизират социална подкрепа за здраве.

Резултатите, към които се стреми промоцията на здравето са: партньорство, работа в екипи, развиване на комуникативни умения, отговорност и грижа на всеки, правителствена политика, здравна култура, по добро здраве.

Целта на настоящата разработка е да предложи кратка програма за здравето на служители във фирма – дставчика на интернет и рекламни услуги.

Обект на изследване са 17 изследвани лица, от които 6 жени и 11 мъже.

Използвани са анкетни карти за изследване на негативната афективност и социална затормозеност на лицата.

Оценяване на DS 14.

Оценяване на негативната афективност и социалната затормозеност.

Скалите за негативна афективност и социална затормозеност могат да се използват като непрекъснати (недискретни) променливи за оценка на всяка от тези две личностови черти сама за себе си. Баловете по двете скали варират от 0-28, и могат да бъдат сметнати по следния начин:

Негативна афективност = сбор от баловете на въпроси  2 + 4 + 5 +7 + 9 + 12 + 13

Социална затормозеност = сбор от баловете на въпроси  1 (с обратен знак/обратен) + 3 (обратен) + 6 + 8+ 10 + 11 + 14

Таблицата по-долу може да бъде използвана за интерпретация на суровите балове по скалата за негативна афективност и социална затормозеност. По негативна афективност интерпретацията за мъже и жени се различава, но по социална затормозеност няма разлики.

Негативна афективност Много ниско Ниско Под средното Средно Над средното Високо Много високо
Мъже 0 1 2-3 4-6 7-10 11-16 17-28
Жени 0 1-2 3-5 6-8 9-12 13-18 19-28
Социална затормозеност
Мъже 0 1-3 4-7 8-11 12-15 16-21 22-28
Жени

Оценка на личност тип D

Що се отнася до оценка на личността тип D, 10 е критичният показател и за двете скали. Изследваните лица се определят като личност тип D, ако  както негативният афект, така и социалната затормозеност са равни или по-високи от 10.

Интерпретация на суровите балове

обща популация ( N= 17)

негативна афективност:

жени 7.5 средно
мъже 8.54 над средното
общо за групата 8.2 над средното

социална затормозеност

жени 7.33 средно
мъже 11.45 над средното
общо за групата 10 средно

Личност тип D

Брой изследвани лица
жени 2
мъже 5
общо за групата 7
 1. Във фирмата работят в по-голям процент лица на възраст от 30 до 39г. – 58.8%
 2. В проценти, преобладава общ стаж на лицата от 10-15г – 41.2%
 3. Стаж във фирмата – 70.6% от изследваните лица от 1-5г.
 4. 58.8% от работещите във фирмата са изпълнители, 35.3% – администрация и 5.9% (1 лице) изпълнява ръководни функции.
 5. 58.8% от лицата смятат, че работата им изисква разнообразни умения и способности и необходимост от постоянно усвояване на нови знания.
 6. 52.9% от персонала мисли, че поставените задачи не са трудни, а 58.8%, че често работата, която трябва да  се свърши е твърде много и изисква да се направят твърде много неща едновременно.
 7. 52.9% мислят, че могат да приложат наученото в работата си.
 8. 52.9% от работещите пушат, като 35.3% изпушват над 10бр.цигари на ден.
 9. 47.1% страдат от психическо изтощение до 2 пъти и също толкова – повече пъти.
 10. 64.7% от работещите се оплакват от тежест и подуване на стомаха, 52.9% от болка в гърдите и сърдечната област, 70.6% от болки в стави и мускули, 64.7%-от нарушения на съня
 11. 52.9% не са доволни от заплатата, която получават, а 64.7% мислят да си потърсят друга работа.

Корелации

Съществува корелативна връзка между психическото изтощение и пушенето, както и между психическото изтощение и броя на изпушени цигари. Според коефициента „хи квадрат” корелацията е средна.

Други корелации, които се наблюдават са между:

-     възраст и изисквания за работа – средна и висока корелация

Повечето изследвани лица с по-висока възрастова граница споделят, че в работата си имат възможност да учавстват във вземането на нови решения, а също и че работата им изисква разнообразни умения и способности, както и необходимост от непрестанно  учене във връзка с придобиването на знания.

-     възраст и здравни проблеми – висока корелация

Програма за здравето

за фирма-доставчик на интернет и рекламни услуги

 1. Правила и наредби за насърчаване на здравословния начин на живот.
 2. Работните места да са в изряден вид и да се поддържа високо ниво на хигиена.
 3. Правилен режим на труд и почивка. За работещите с компютър и оборудване, да се спазва условието за почивка на всеки час.
 4. За желаещите да се направи малък салон за спорт, релакс и разтоварване.
 5. Провеждане на ежегодни профилактични медицински прегледи  за сметка на фирмата.
 6. Споделяне на лични празници, с цел приобщаване и социално-психологическа подкрепа.
 7. Информационни материали за повишаване на здравната култура в организацията.
 8. Насърчаване на отказване от вредни навици, като тютюнопушене и ежедневна употреба на алкохол и стимуланти. Напр. да се ограничи пушенето, като се определи място за пушене вън от района на сградата.
 9. Насърчаване на здравословно поведение, свързано с хранителните навици – обедни почивки и примерни менюта за нормално и здравословно хранене.

Промоцията на здравето е процес на предоставяне на възможност на хората да повишават контрола си върху детерминантите  на здравето и да го подобряват. Решенията за формиране на физическата и социална среда на хората се вземат в контекста на политика, управление, икономическа организация, партии и съюзи. В този смисъл промоцията на здравето е не само медицински, а всестранен социален и политически процес, който изисква:

-     създаване на подходящи условия и здравна политика

-     околна среда

-     здравна грамотност

-     инвестиране в здраве

-     социална отговорност

-     жизнени умения

-     здравно образование

-     успешно адаптиране към изискванията на заобикалящата действителност

Ако искате да получавате по и-мейл последните публикации в сайта оставете и-мейл адреса си в празното място и натиснете "абонирай ме"

Категории: РАЗРАБОТКИ | ключови думи: , , , , ,

Напиши коментар